Reklamlar

KORONA'YA ÇARE BULUNDU ! İŞTE HEYCANLANDIRAN O AÇIKLAMA

İran Sa-ğlık -B-akanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ko-rona vir-üsüne ka-rşı ürettikleri i-açtan te-Davilerde olumlu so-nuçlar a-ldıklarını söyledi.
İran ko-rona v-irüsün i-lacını bulduğunu açıkladı! ”24 saat içerisinde e-tkisini gösterdi”


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ko-rona vi-rüsüne ya-kalanan ha-stalar için kullanılan ve ba-ğışıklık si-stemini gü-çlendiren A-ctemra i-lacının bazı şehirlerde ha-staları i-yileştirdiğini söyleyerek, “İl-aç 24 saat içerisinde e-tkisini gösterdi. Ancak k-esin bir şey s-öylemek için henüz erken” dedi. Ku-llanılan i-lacın ilk 24 saat içerisinde etkisini gö-stermeye ba-şladığını belirten Cihanpur, il-acın etkilerine yö-nelik u-zmanların in-celemelerinin de-vam edeceğini ifade ederek, “A-lacağımız o-lumlu n-eticeler ke-sinleşirse i-lacı pi-yasaya sü-receğiz” şeklinde konuştu.Tamamen yerli im-kanlarla i-lacın ür-etildiğini kaydeden İran Sa-ğlık Ba-kanlığı Sö-zcüsü i-lacın pi-yasaya gi-rmesinin 3 haftayı b-ulabileceğini belirtti.,


İran’da artan ko-rona vir-üsü n-edeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen va-ka sayısı 8 bin 42 o-lurken 291 kişi h-ayatını kaybetti.354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti
İran Sa-ğlık B-akanlığı -İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki ko-rona v-irüsü (Co-vid-19) v-ak’alarına i-lişkin son is-tatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki Covid-19 o-naylanmış vak’a sa-yısının 9 bin’e yü-kseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 958 kişinin t-estlerinin p-ozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, “Bunlardan 64’ü h-ayatını k-aybetti. Bö-ylece toplam ö-le-nlerin sayısı 35-4’e ulaştı” dedi.
Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 v-akalarının İran’ın başkenti Tahran’da ka-ydedildiği be-lirterek, ülkede ko-rona vir-üsünden i-yileşenlerin sa-yısının ise 2 bin 959 K-işiye u-laştığını söyledi.
Reklamlar
11 Mart 2020
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Aslanlar yolu kesti olanlar oldu...